Nákup na internetovém ochodě se řídí - Všeobecnými obchodními podmínkami

Dodací podmínky pro koncového zákazníka

Zboží je možné objednat přes e-shop, který je umístěný na https://eshop.biopekarnazemanka.cz

 1. Objednané zboží je expedováno nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup, např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
 2. Zboží je možné zaplatit na dobírku částkou 39 Kč nebo 2 Euro, v případě platby kartou není dobírečné účtováno.
 3. Objednané zboží zasíláme na území České republiky prostřednictvím balíkové logistiky společnosti DPD. Doprava zdarma po celé ČR je od 1 300 Kč včetně DPH, jinak je účtováno dopravné.
  Objednané zboží zasíláme také na Slovensko prostřednictvím kurýrní služby DPD. Doprava zdarma na Slovensko je od výše objednávky 80 EUR včetně DPH, jinak je účtováno dopravné. Platba převodem na základě předem vystavené proforma faktury. Veškeré bankovní poplatky hradí kupující.
 4. Zásilky jsou doručovány v pracovní dny od 8 do 18 hodin na vámi uvedenou adresu. Pro sjednání konkrétního času doručení vás bude kurýr kontaktovat SMS zprávou nebo telefonicky. Kurýr má 2 pokusy na doručení. V případě nevyzvednutí zásilky a opakovaného zaslání na žádost zákazníka hradí další poštovné zákazník v plné výši.
 5. Při přebírání zásilky od kurýrní služby postupujte následovně
  • Při přebírání zásilky řádně zkontrolujte neporušenost obalu zásilky. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči a sepište ihned s řidičem zápis o škodě, aby mohla být uplatněna reklamace. Na pozdější reklamaci bohužel nemůže být brán zřetel.

  • Převzetím zásilky příjemce stvrzuje, že zásilku převzal bez zjevných závad.

  • Pokud po převzetí a rozbalení zásilky zjistíte, že obsah zásilky je poškozený, bezprostředně nás informujte; nejpozději však do následujícího dne od převzetí zásilky.

 6. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat emailem na objednavky@biopekarnazemanka.cz.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnými vnitrostátními i mezinárodními právními předpisy. Více informací k ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Úložiště osobních údajů prodávajícího je plně zabezpečeno proti zneužití.

Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Barbora Vaňková, tel. +420 318 677 275, email: barbora.vankova@biopekarnazemanka.cz.

Zasílání informací

Zákazník si může při své registraci zvolit možnost zasílání obchodních informací zejména o nových produktech, akčních nabídkách či pořádaných akcích. V případě tohoto jeho souhlasu mu budou předmětné informace nepravidelně zasílány prostřednictvím e-mailu. Zákazník je oprávněn odmítnout zasílání předmětných informací a to při registraci či kdykoliv později. V tomto případě mu obchodní informace nebudou zasílány.

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je obchodní společnost Biopekárna Zemanka s.r.o., se sídlem Oříkov 29, 264 01 Sedlčany, IČO: 29145422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 203721. Biopekárna Zemanka s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu https://eshop.biopekarnazemanka.cz/ (e-shop) je buď kupující spotřebitel anebo kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Reklamace zboží, zakoupeného prostřednictvím e-shopu prodávajícího, vyřizujeme v sídle společnosti. Při reklamaci je nutno prokázat, že zboží bylo zakoupeno u společnosti Biopekárna Zemanka s.r.o, a to například předložením daňového dokladu, který je součástí dodávky.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen "rozpor s Kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě a to zejména její výměnou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s Kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupující povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Uplatnění reklamace

Uplatnit reklamaci je možné buď osobně v sídle společnosti na adrese:
Oříkov 29, 264 01 Sedlčany nebo emailem na objednavky@biopekarnazemanka.cz.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od Kupní smlouvy náleží kupujícímu. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu).

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je oprávněn si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018. Změny reklamačního řádu jsou prodávajícím vyhrazeny.